Legislatie

LISTA ACTELOR NORMATIVE APLICABILE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ

1.Privind situațiile de urgență

a) O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.15/2005;

b) O.G. nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002 cu modificările și completările ulterioare;

c) H.G. nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcții de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale și organizațiile neguvernamentale privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență;

d) Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare;

e) H.G. nr. 547/2005 pentru aprobarea strategiei naționale de protecție civilă;

f) H.G. nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților administrativteritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcție de tipurile de riscuri specifice;

g) H.G. nr. 501/2005 privind aprobarea Criteriilor pentru asigurarea mijloacelor de protecție individuală a cetățenilor.

2. Privind riscuri naturale

a) H.G. nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcții de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale si organizațiile neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situațiilor de urgență;

b) H.G. nr. 1.854 /2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de management al riscului la inundații;

c) Ordin comun al ministrului administrației și internelor și al ministrului mediului și gospodăririi Apelor nr. 638/420/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale;

d) Ordin comun al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului administrației și internelor nr. 1995/1160/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului la cutremure și/sau alunecări de teren e) Manualul Prefectului și Primarului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații;

3. Privind riscuri tehnologice

a) H.G. nr. 95/2003 privind controlul activităților care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase;

b) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 647 / 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgență în caz de accidente în care sunt implicate substanțe periculoase;

c) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 142/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activitățile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase ;

d) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 1084/2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase și, respectiv, a accidentelor majore produse;

e) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 251/2005 pentru organizarea și funcționarea secretariatelor de risc privind controlul activităților care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase;

f) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 1299/2005 privind aprobarea procedurii de inspecție;

g) Ordin comun MAPAM/MTCT/MEC nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deșeurilor pe teritoriul României;

h) Legea nr. 6/1991 Aderarea Românieila Convențiadela Baselprivind controlul transportului deșeurilor periculoase.

4. Privind riscuri nucleare

a) Legea nr. 165/2005 privind ratificarea Acordului dintre Comunitatea Europeana pentru Energie Atomica (EURATOM) și statele care nu sunt membre în Uniunea Europeana privind participarea acestora din urma la reglementarea schimbului de informații în timp util în cazul unei urgențe radiologice (ECURIE), semnatla Bruxellesla 29 ianuarie 2003 șila Bucureștila 25 octombrie 2004;

b) Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

c) HG nr. 916/2002, privind aprobarea Listei detaliate a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor și informațiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare explozive;

d) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 684/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregătirea și intervenția în caz de accident nuclear sau urgență radiologică;

e) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 683/2005 privind aprobarea procedurilor generice pentru colectarea datelor, validare și răspuns pe timpul unei urgențe radiologice.

f) Ordinul CNCAN nr. 242 pentru aprobarea normelor republicane de securitate nucleară privind planificarea, pregătirea și intervenția la accidente nucleare și urgențe radiologice;

g) Ordinul președintelui comisiei naționale pentru controlul activităților nucleare nr. 274/2004 pentru aprobarea Normelor privind desemnarea organismelor notificate pentru  domeniul nuclear;

5. Privind prevenirea incendiilor

a) Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

b) H.G. nr.622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, cu modificările și completările ulterioare (transpune Directiva produselor pentru construcții 89/106/CEE);

c) H.G. nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

d) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1474/2006 pentru aprobarea Regulamentul de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență;

e) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2006 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;